top of page
Samarbejdet mellem skole og hjem
Head

Fokus på et styrket samarbejde mellem skole og hjem bygger på tanken om, at alle børn gør det godt, hvis de kan. Måden lærere, pædagoger forældre kan hjælpe barnet til at gøre det godt, er ved at skabe et sammenhold omkring barnet gennem et tæt samarbejde.

Samarbejdet mellem skole og hjem er et samarbejde mellem parter, der repræsenterer forskellige kulturer med forskellige værdier. I samarbejdet er det derfor væsentligt, at man møder hinanden med nysgerrighed og anerkendelse med henblik på at udvikle samarbejdet ud fra den fælles interesse i at skabe de bedste betingelser for barnets og klassens læring, trivsel og dannelse. I et godt samarbejde er alle parter værdifulde og gør det godt, hvis de kan. Det betyder, at de voksne i samarbejdet finder sammen om fælles værdier, skaber rum for at tale om det vigtige samt sætter handlinger på, også når det er svært.

Når barnet er hjemme, er barnet barn og de voksne forældre, og når barnet er i skole er barnet elev og de voksne professionelle pædagogiske medarbejdere. Synliggørelsen og anerkendelsen af de forskellige positioner gør det lettere for samarbejdspartnerne at se, hvad de skal gøre og kvalificerer både barnets og de voksnes handlekompetencer.

Når samarbejdet mellem skole og hjem i disse år er blevet aktuelt at se nærmere på, sætte rammer og retning for, kvalificere og løfte er det ikke mindst på grund af de skærpede krav til barnet. Vi lever i en globaliseret verden, der kalder på udvikling af kompetencer hos børnene, vi kun kan understøtte udviklingen af, hvis vi hjælpes ad. I Aalborg Kommune har vi derfor opsat fire nedenstående pejlemærker, for at hjælpe samarbejdet mellem skole og hjem godt på vej.

Pejlemærkerne blev skabt i en arbejdsgruppe bestående af lærere, pædagoger, ledere og forældre i 2016.

DE 4 PEJLEMÆRKER

GENSIDIG RESPEKT

I FÆLLESSKABET

Vi taler anerkendende til og om hinanden. Vi lytter til og anerkender hinandens perspektiver - ikke mindst barnets

TÆT PÅ -

MERE END DET DIGITALE

Vi er tilgængelige for hinanden. Afhængig af indholdet kommunikerer vi enten

ansigt-til-ansigt og digitalt

RAMMESÆTNING BANER VEJEN

Vi er tydelige over for hinanden,

fordi det skaber tillid

KOMMUNIKATION

GØR EN FORSKEL

Vi fortæller hinanden, hvad der er vigtigt at vide for barnets læring og trivsel

Et tæt samarbejde mellem skole og hjem er vigtigt, både for børn, forældre og skolens pædagogiske medarbejdere. Derfor er samarbejdsparterne tilgængelige for hinanden, når der er noget vigtigt at tale om. Samarbejdet eksisterer ikke for samarbejdets skyld, men har fokus på at fremme elevernes trivsel og udvikling. Fra skolens side benytter man en bred vifte af kanaler til at komme tilpas tæt på forældrene vel vidende, at ikke alle kanaler er egnet til alting eller alle. Lærere og pædagoger jonglerer inden for formålet med samtalen og de professionelle muligheder, de har. Forældrene går tilsvarende til det tætte samarbejde ved at koble sig på de kanaler, der er tilgængelige.

Samarbejdet foregår både online på den eller de platforme, der kan understøtte den opgave, man aktuelt er sammen om og ansigt-til-ansigt, når det giver mening. 

TÆT PÅ

TÆT PÅ -

MERE END DET DIGITALE

Vi er tilgængelige for hinanden. Afhængig af indholdet kommunikerer vi enten

ansigt-til-ansigt og digitalt

KOMMUNIKATION

Samarbejdet og herunder kommunikationen mellem skole og hjem har en stor betydning for barnets læring, trivsel og dannelse. Derfor er begge parter interesseret i at bidrage til samarbejdet og varetage sin rolle i den forbindelse. Lærere og pædagoger har den professionelle rolle og er derfor bevidste om at fokusere på, hvad de kunne forestille sig at gøre, for at udfordre barnet eller hvis de har en bekymring for barnets udvikling. Forældrene har derfor en støttende rolle i forhold til barnets læring og sørger for at informere skole om emner med betydning for barnets trivsel.

Alle parter i samarbejdet er opmærksomme på, at der kan opstå misforståelser og uklar kommunikation. Sker det, tages dette op eventuelt med hjælp fra tredjemand. Kommunikationen i samarbejdet mellem skole og hjem foregår både mundtligt og skriftligt. Det afhænger af formålet med den pågældende kommunikation.

Børn skal lære for at trives og trives for at lære – så derfor samarbejder de voksne ved at tale med
hinanden og barnet.

KOMMUNIKATION

GØR EN FORSKEL

Vi fortæller hinanden, hvad der er vigtigt at vide for barnets læring og trivsel

I samarbejdet mellem skole og hjem skaber vi i fællesskab læring, trivsel og dannelse i alle børns skoleliv. Vi er derfor bevidste om at anerkende hinandens rolle i fællesskabet mellem skole og hjem. Det gør vi fordi vi ved, at børnene imiterer, hvad vi voksne gør og fordi sammenhold omkring børn giver sammenhold mellem børn. Vi går derfor forrest og skaber et sammenhold om barnet, så børnene kan skabe sammenhold i deres interne fællesskab. I Aalborg Kommune

skal alle børn have en ven og se de bliver dygtigere dag for dag. Det mål når vi, ved at tale anerkendende med og om hinanden. I samarbejdet mellem skole (lærere og pædagoger) og hjem (forældre) er parterne ligeværdige men ikke ligestillede. Gensidig respekt er måden parterne, der har forskellige roller og perspektiver, møder hinanden på. Vi er tydelige om vores forventninger til hinanden og lytter fordomsfrit til den andens synspunkt. Skolens pædagogiske medarbejdere er professionelle. Det vil sige, de har viden om børns udvikling fra et fagligt perspektiv. Forældrene er forældre med væsentlig viden om og særlige følelser for eget barn samt interesse i klassefællesskabet.

Vi udviser derfor gensidig respekt i samarbejdet mellem skole og hjem, fordi vi ved, at det gavner det enkelte barn samt børnegruppen.

GENSIDIG

GENSIDIG RESPEKT

I FÆLLESSKABET

Vi taler anerkendende til og om hinanden og anerkender hinandens perspektiver

RAMMESÆTNING

Samarbejdets overordnede ramme fastsættes af lovgivningen samt ledelsen, mens rammen for de enkelte samarbejdseksempler tager udgangspunkt i de givne vilkår og struktureres derfor af de fagprofessionelle. Rammen er tydelig, hvad end der er indgået en mundtlig aftale eller en skriftlig kontrakt for samarbejdet.

Samarbejdet er en selvfølge og vi er derfor tilgængelige for hinanden. Samarbejdsformen og hyppigheden varierer og er afhængig af indholdet.

Vi er derfor bevidste om at skabe en fast ramme for samarbejdet med skole og hjem for at alle kan bidrage til barnets trivsel og udvikling og fordi en fast ramme giver mulighed for både autoritet og dialog. 

RAMMESÆTNING BANER VEJEN

Vi er tydelige over for hinanden,

fordi det skaber tillid

bottom of page