top of page
  • Skolehjemsamarbejde

Forskning om forældreinvolveringI PH.D.-afhandlingen Folkeskole, forældre, forskelle - Skole-hjem-samarbejde og forældreinvolvering i et forældreperspektiv har Maria Ørskov Akselvoll undersøgt hvordan skolens krav og forventninger til forældre kan medvirke til at skabe social ulighed, selvom det modsatte er intentionen.

I sit forskningsprojekt har Akselvoll fulgt to folkeskoleklasse på to forskellige skoler. Her indsamlede hun datamateriale i form af interview med forældre og lærere, observationer på møder og samtaler samt al materiale, der blev sendt fra skole via ForældreIntra ud til forældrene. I løbet af forskningen begyndte der at tegne sig et billede af fire typer af strategier for forældrene at håndtere den store mængde af information på.

De fire kategorier omhandler måder hvorpå forældrene involvere sig på og samtidig grader af involvering. De fire kategorier er:

  • Forkantsstrategien

  • Sorteringsstrategien

  • Overlevelesesstrategien

  • Distanceringsstrategien

Forkantsstrategien

Forældre, som anvender denne strategi i forbindelse med skolehjemsamarbejdet går efter at opfylde eller krav og forventninger til deres rolle som forældre. De beskrives som assistenter for deres børns læring og trivsel. De er store tilhængere af ForældreIntra og deltager ofte i forældrerådsarbejde og lignende.

Sorteringsstrategien

Denne gruppe af forældre er ligeledes tilhængere af ForældreIntra, men sorterer mere i informationerne og mener godt, at der kan komme for meget. De udvælger derfor, hvad der er vigtigst for dem, men lever samtidig op til skolens krav.

Overlevelsesstrategien

Denne gruppe af forældre tilstræber at leve op til skolens krav og lærernes instrukser, men ser samtidig en del udfordringer i forbindelse med at omsætte de nødvendige ressourcer i forhold til at leve op til dette. De betegnede det som en overlevelse af følge med i skolens strøm af informationer og krav.

Distanceringsstrategien

Forældre, der anvender denne strategi forsøger at tilskrive skolen den mindst mulige rolle i hjemmet. Denne gruppe af forældre er den "mindst pligtopfyldende" gruppe af de fire grupper. Denne gruppe af forældre har typisk et andet syn på ForældreIntra og kan eventuelt have svært ved at kommunikere her.

Sammenhænge

I forbindelse med forskningen blev det tydeligt, at alle fire grupperinger af forældre havde en interesse i at sikre deres børns trivsel og læring. Forskellen bestod i, hvorledes de mente dette kunne gøres, samt hvilke ressourcer de havde til at gøre det. Der blev set en tydelig sammenhæng mellem uddannelsesniveau og valg af strategi. Forældre med mellemlang eller lang videregående uddannelse anvendte oftest forkants- eller sorteringsstrategien. Herimod var gruppen af forældre, der tilhørte de to resterende strategier, oftest forældre med en kort eller ingen uddannelse. Forskeren så derved et tydeligt skel mellem hvem der var vant til at gå til møder og indgå i den form for dialoger, der gør sig gældende i forbindelse med skolehjemsamarbejdet, og hvem der ikke var.

De fire gruppers betydning for praksis

I forbindelse med sit forskningsprojekt samlede Maria Ørskov Akselvoll al udsendt materiale for de to klasser i et, eller mere præcist - to ringbind. Så meget fyldte al den information, som forældrene havde modtaget via ForældreIntra i løbet af et år. Maria Ørskov Akselvoll skriver blandt andet følgende: "...forældre indgår i samarbejdet på ulige vilkår og derved forstå, at forældres forskellige måder at involvere sig på, ikke er et spørgsmål om vilje eller godt for- ældreskab, men et spørgsmål om social klasse og forskellige forudsætninger."

Med den viden kan det være væsentligt at overveje følgende:

  • Kan forældrene læse, hvad vi skriver? (Ordblindhed, to-sprogethed og lignende)

  • Har de ressourcerne til at leve op til kravene?

  • Vi differentierer undervisningen for elever - hvordan differentierer vi informationerne til forældrene?

Citater og tekst er skrevet ud fra artiklen Ny ph.d.-afhandling: Folkeskole, forældre, forskelle – skolehjem-samarbejde og forældreinvolvering i et klasseperspektiv af Maria Ørskov Akselvoll. Artiklen kan du finde her: http://forskning.ruc.dk/site/files/60206298/tidsskrift_for_professionsstudier_nr_25.pdf

#pædagogiskpersonale

bottom of page