top of page
  • Skolehjemsamarbejde

Tylstrup Skole inddrager forældre i sprogudviklingenTylstrup skole har kunnet iagttage, at skolestartere gennem de seneste år har fået et smallere sprog og et ringere ordforråd, derfor har vi med inspiration fra et konkret projekt, kaldet READ fra Aarhus kommune, besluttet at afprøve et sprogstimulerende projekt i skoleåret 2017/18 med titlen: ”Et sprogudviklende projekt med forældre som ressource”

Projektet køres lokalt på Tylstrup skole, som omfatter en såkaldt Landsbyordning (Skole-fritid og -børnehave). Indsatsen målrettes den ældste årgang i børnehaven på skolen, altså de kommende skolestartere. Vi ønsker at afprøve om sproget, læse og skrivefærdigheder kan løftes gennem en intervention, hvor forældre til børn, der skal starte i børnehaveklassen får støtte til læse og sprogudviklende aktiviteter i hjemmet. Forskning viser at børn udvikler gode læsefærdigheder, når de udvikler et stort og bredt ordforråd og her spiller forældrene naturligvis en stor rolle Vi ønsker at arbejde med sprogudvikling, da børnenes ordforråd kunne være bedre. Vi modtager desuden en del tosprogede børn – særligt fra øst europæiske lande – både i børnehaven og i skolen Projektet kommer til at inddrage forældrene i rollen som sprogformidlere. Indsatsen består i at involvere forældrene i kvalitativ oplæsning for deres barn. Vi forestiller os ikke, at vi kan finde midler til at forære forældrene fem, seks bøger, så vi arbejder ud fra en udlånsmodel. I det ser vi også den fordel, at projektet får en mere social karakter. Vi kan stille pædagogtimer til rådighed til en guidende person og forældrene kan mødes og inspirere hinanden og hjælpe til med at holde projektet kørende.

Målet er at • Gøre forældre opmærksomme på, hvilken stor betydning de har som rollemodeller for deres børn • Give konkrete anvisninger til, hvordan de med gode resultater til følge kan administrere den rolle

Vejen dertil er at • Anskaffe og udlåne bøger til familierne • Stille lokaler og personale til rådighed for guidning af forældrene • Indtænke kompensation, hvis forældrene ikke klarer at tage opgaven på sig Vi starter projektet op i september 2017 med at afholde et oplysningsmøde for de aktuelle forældre. Her benyttes filmisk materiale fra projektet i Aarhus. Vi evaluerer projektet i foråret 2018 med henblik på at tage stilling til om projektet skal fortsætte, og om der i så fald skal ændres på den afprøvede model

Status midt oktober 2017 I børnehaven er indrettet et præsentations- og udlånshjørne. Alle bøger er udstyret med forskellige for-mer for fokusord og handleforslag. Børnehaven har lavet et udlånsregistreringsdokument. Vi overvejer at tilføje en dokumentationsvæg, hvor forældrene kan bidrage med fotos m m Der er afholdt et orienteringsmøde for den samlede forældremålgruppe. ALLE tog udfordringen på sig, i hvert fald udtrykte ingen modstand mod at engagere sig i projektet. De deltagende børn, kommende skoleårs børnehaveklassebørn fra vores landsbyordning, er sprogtestet med henblik på at vi kan følge en tilsigtet positiv virkning af projektet.

Virkningen/udviklingen måles ud fra følgende tegn: • Barnets evne til at anvende verbalt sprog i stedet for mimik eller lyde, eksempelvis nik eller mmm for et ja • Barnets mestring af at kunne strække sproget. At danne længere og længere sætninger anvendt i samtale. Eksempelvis erstattes svaret “mig” på spørgsmålet om, der er nogen, der vil have mere at drikke af, “jeg vil gerne have mere mælk” Personalet i børnehaven registrerer eksempler på hvert barns udvikling. Anette, vores børnehaveklasse-leder, vil kunne bruges til sparring..

Den kommende børnehaveklasse består af førnævnte børn fra landsbyordningen samt af børn fra børnehaven Krudtuglen. Sidstnævnte gruppe kan tænkes at tjene som en slags kontrolgruppe. Der er aftalt, at børnenes sprogudvikling evalueres i begyndelsen af børnehaveklassen. Dertil anvendes “Sprogvurdering 0.klasse” Vi overvejer, hvorvidt og i så fald hvordan vi vil evaluere forældrenes oplevelse af processen.

#pædagogiskpersonale

bottom of page