top of page
  • Skolehjemsamarbejde

En anerkendende tilgang i skole-hjem-samarbejdet"Inden for den anerkendende tilgang til forældre tror skolens lærere og ledere grundlæggende på, at forældrene kan bidrage positivt, og de er opmærksomme på, at forældre er forskellige, ser den gode relation mellem skole og hjem som vigtig og kommunikerer ligeværdigt og anerkendende uanset forældrenes kultur, uddannelse og sprog" Således fremgår det i et citat fra EVA-rapporten: "Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner - Erfaringer fra seks skoler med stærk praksis"

Rapporten har fokus på skole-hjem-samarbejdet med forældre der, af flere forskellige årsager, betragtes som værende i en udsat position.

Men hvordan udmønter denne anerkendende tilgang til forældrene sig i praksis?

Forældrene er en ressource - selvfølgelig

På de seks skoler, hvor undersøgelsen har fundet sted, har medarbejdere og ledere set forældrene som en ressource, der skal bekræftes i at være en positiv ressource. Dette syn opbygges blandt andet gennem sparring med kollegaer, ledere eller ressourcepersoner. Årsagen til, at medarbejdere og ledere tilstræber at tilgå forældrene med en anerkendende tilgang, er blandt andet:

  • At det hører med til den hele forståelse af barnet også at have kendskab til barnets hjem

  • At det sikrer det bedst mulige samarbejde

  • At det er forældrene, der skal forblive eksperterne i deres barn, og derfor skal de selvfølgelig inddrages

"Det er vigtigt at møde forældrene som ligeværdige samarbejdspartnere og at se dem som utroligt stærke ressourcepersoner i forhold til deres barn, også selv om de er svage. De er enormt vigtige medspillere, og det er vigtigt at signalere til forældrene" siger en lærer, i forbindelse med undersøgelsen. At se forældrene som en ressource, ved at møde dem med en anerkendende tilgang, fremhæves i rapporten som noget, der kan have en effekt på forældrenes syn på skolen. Dette kan således medvirke til at etablere et tillidsforhold mellem skolen og hjemmet. Mange af forældrene i udsatte positioner kendetegnes nemlig ved at have en begrænset tillid til skolen eller ved offentlige institutioner generelt.

Anerkendelse i praksis

I undersøgelsen påpeger lærere og ledere seks forskellige kategorier, som kendetegner den anerkende praksis i forældresamarbejdet. Disse seks kategorier er:

  • At have et positivt udgangspunkt: Den anerkendende samarbejdsrelation imellem skole og hjem udvikles ved både at tage fat i positive og problematiske aspekter omhandlende elevens læring, trivsel og udvikling.

  • At være direkte og specifik: Skolen skal være direkte i sin kommunikation; det er vigtigt, at budskabet ikke tilsløres for at skåne modtageren.

  • At være løsningsorienteret: "Det er vigtigt, at skolen forholder sig til, hvad forældrene faktisk kan og ønsker at hjælpe med, sådan at samarbejdet omkring barnet foregår på et reelt grundlag"

  • At vise, at man vil eleven: "Man kunne umiddelbart tro, at der er tale om et retorisk greb, der har til hensigt at formildne en dialog om sociale eller faglige problemer. Men et helhedssyn på barnet og en forståelse af den sammenhæng, barnet indgår i, står centralt i lærernes opfattelse af et godt skole-hjem-samarbejde."

  • At udvise respekt for forældrenes værdier: "Nogle forældre føler sig anklaget eller gået for tæt på, hvis lærerne formidler deres version af sagen, fordi denne version ofte vil være forbundet med en normativ forståelse og dermed indlejret i værdier og holdninger til, hvordan eleven bør agere."

  • At følge op: At følge op giver skolen og hjemmet mulighed for løbende at justere den aftalte plan, samt at give forældrene positive beskeder. Dette kan for eksempel gøre sig gældende, hvis det efter en indsats går bedre med eleven. På den måde vil forældrene også høre positive historier fra skolen.

Disse eksempler på praksis kan måske give stof til eftertanke. Hvordan sikrer du at møde forældre i udsatte positioner med en anerkendende tilgang? Hvordan følger du op på møder og aftaler med disse forældre? Kan eller bør du og dit team gøre noget anderledes?

Denne artikel er skrevet med udgangspunkt i EVA-rapporten "Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner Erfaringer fra seks skoler med stærk praksis" . Ønsker du at læse rapporten, kan du gøre det her.

#pædagogiskpersonale

bottom of page